Informácia o spracúvaní osobných údajov

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom týchto webových stránok, ktorý spracúva Vaše osobné údaje, je spoločnosť HYC - Hot Yoga Centrum: HYC Ružinov - Klincová 35, 821 08 BA , HYC Petržalka - Kopčianska 85101 BA a HYC Patrónka - Pri Habánskom mlyne, 811 04 BA, (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Spracúvanie osobných údajov, účel, právny základ a rozsah

Pokiaľ ste sa rozhodli využiť naše služby, Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa, vzdelanie, dátum narodenia, telefonický kontakt, e-mailový kontakt budeme spracúvať v informačnom systéme „IS služby“ na účel:

Poskytovanie služieb na účely plnenia Zmlúv (najmä kontraktačný proces, plnenie zmluvných povinností, uchovávanie dokumentov po dobu trvania zmluvy) pričom právnym základom spracúvania je v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ nevyhnutnosť spracúvania na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby bez jej súhlasu aj na základe priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak to tieto ustanovujú.

Pokiaľ osobné údaje dotknutej osoby nie sú spracúvané na základe osobitného zákona, priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie alebo medzinárodnej zmluvy, sú spracúvané na základe zmluvy medzi dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, na základe právnych úkonov, ktoré zakladajú predzmluvné vzťahy alebo na základe preukázateľného súhlasu dotknutej osoby. Obsahom takéhoto súhlasu je aj doba, na ktorú bol súhlas poskytnutý.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj v ďalších prípadoch a za podmienok uvedených v Zákone o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ uchováva a spracúva osobné údaje po dobu stanovenú osobitným zákonom, resp. ak ide o osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby, počas doby, na ktorú udelila súhlas, ak ide o zmluvný vzťah s dotknutou osobou, počas jeho platnosti. Po uplynutí tejto doby môže požiadať dotknutú osobu o nový súhlas na ďalšie obdobie, alebo sa môže zmluvný vzťah predĺžiť písomným dodatkom. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne súhlas na ďalšie obdobie, alebo požiada o ukončenie spracúvania jej osobných údajov v informačných systémoch Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ bezodkladne ukončí spracúvanie osobných údajov takejto dotknutej osoby a jej údaje bezpečným spôsobom zlikviduje. (samozrejme nie v prípade, keď uchovávanie osobných údajov prikazuje osobitný zákon).

Oprávnené osoby

V mene Prevádzkovateľa osobné údaje spracúvajú oprávnené osoby, ktorými sú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov fyzické osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu, resp. na základe.

Poskytovanie, sprístupňovanie, zverejňovanie, cezhraničný prenos osobných údajov

Priamo na základe uzatvorenej zmluvy a Vášho súhlasu sme oprávnení poskytovať Vaše osobné údaje našim zmluvným partnerom, prípadne aj v iných krajinách EU. (Príjemcovia). Mimo krajiny EU osobné údaje neposielame.
Bez Vášho súhlasu sme povinní poskytnúť, resp. sprístupniť tretím stranám alebo príjemcom Vaše osobné údaje, ak to ustanovuje osobitný zákon. Na písomné vyžiadanie ich musíme poskytnúť:

 1. súdu vrátane notára ako súdneho komisára na účely občianskeho súdneho konania, ktorého je dotknutá osoba účastníkom alebo ktorého predmetom konania je jej majetok,
 2. orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu na účely trestného konania,
 3. daňového orgánu, colného orgánu alebo správcu dane, ktorým je obec, vo veciach daňového konania alebo colného orgánu vo veciach colného konania, ktorého je dotknutá osoba účastníkom podľa osobitného predpisu, vrátane vymáhania daňového nedoplatku v daňovom exekučnom konaní alebo vymáhania colného dlhu v colnom exekučnom konaní,
 4. správy finančnej kontroly pri výkone finančnej kontroly podľa osobitného predpisu,
 5. súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie podľa osobitného predpisu, alebo Slovenskej komory exekútorov na účely zabezpečenia vykonania auditu účtovníctva a exekučných konaní exekútora, ktorého výkon funkcie zanikol podľa osobitného predpisu,
 6. orgánu štátnej správy na účely výkonu rozhodnutia, ktorým bola uložená dotknutej osobe povinnosť uhradiť peňažné plnenie,
 7. služby kriminálnej polície a služby finančnej polície Policajného zboru na účely odhaľovania trestných činov, zisťovanie ich páchateľov a pátrania po nich a na účely úloh finančnej polície podľa osobitného predpisu o preukazovaní pôvodu majetku,
 8. príslušného štátneho orgánu na účely plnenia záväzkov z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak plnenie záväzkov podľa tejto zmluvy nemožno odmietnuť z dôvodu ochrany bankového tajomstva,
 9. Národného bezpečnostného úradu, Slovenskej informačnej služby, Vojenského spravodajstva a Policajného zboru na účely vykonávania bezpečnostných previerok v ich pôsobnosti podľa osobitného predpisu,
 10. Úradu na ochranu osobných údajov na účely vykonania kontroly podľa osobitného zákona,
 11. Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky na účely kontroly podľa osobitného zákona.
 12. Osobné údaje nebudeme sprístupňovať alebo poskytovať ďalším tretím osobám resp. príjemcom – okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá zákon, priamo vykonateľný právne záväzným akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo ak je sprístupnenie alebo poskytnutie zmluvne dohodnuté s dotknutou osobou.

  Poučenie o právach dotknutej osoby

  Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

  1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
   1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
   2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme prevádzkovateľa v rozsahu: identifikačné údaje prevádzkovateľa, identifikačné údaje sprostredkovateľa, účel spracúvania osobných údajov, zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, doplňujúce informácie: poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje, právny základ spracúvania osobných údajov, tretie strany, okruh príjemcov, formu zverejnenia, tretie krajiny); pri vydaní rozhodnutia podľa bodu 4. je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
   3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získala jej osobné údaje na spracúvanie,
   4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
   5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
   6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
   7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
   8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
  2. Právo dotknutej osoby podľa bodu 1. písm. f) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
  3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov na iné účely ako sú ustanovené zákonom o poisťovníctve.
  4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať poisťovňu o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinná žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydala rozhodnutie, ktorým vyhovela požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijala iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
  5. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo rovnakou formou, akou poskytla osobné údaje.

  Svoje prípadné otázky na spracúvanie vašich osobných údajov v našich informačných systémoch môžete posielať na e-mailovú adresu info@hyc.sk.